Dubai --> Eric   +971 56 7154730

                       Allan +971 54 5055113


      Egypt --> Fly kitesurfing

                       +20 102 507 2888

                       The Kite Buzz

                       +20 112 554 5616   


      Lebanon --> Nicolas +961 76 085185